logo

Opći uvjeti
poslovanja

Opći uvjeti za nabavu usluga i radova od trgovačkog društva Combis d.o.o.(u daljnjem tekstu: Ponuditelj)

Opći uvjeti za nabavu robe, usluga i radova od trgovačkog društva COMBIS d.o.o.(u daljnjem tekstu: Ponuditelj)

1. Područje primjene

(1) Ovi Opći uvjeti (dalje u tekstu: „OU“) kao i drugi ugovorni uvjeti navedeni u ponudi (dalje u tekstu: „Ponuda“) trgovačkog društva COMBIS d.o.o. (dalje u tekstu: “Ponuditelj”) primjenjivat će se isključivo na Ponudu te će time biti isključeni bilo kakvi drugi uvjeti koje primatelj Ponude (dalje u tekstu: „Korisnik“) želi nametnuti, uključiti ili koje podrazumijeva trgovačka praksa ili običaji ili uobičajeno postupanje.
(2) Samo Ponude koje su dane u pisanom obliku od strane Ponuditelja će se smatrati pravno valjanima. Smatra se da je ovaj uvjet pisanog oblika zadovoljen u slučajevima kada je komunikacija obavljana elektronskim putem, bilo da se radi o faxu ili elektroničkoj pošti ili nekim drugim načinom elektroničke komunikacije koju je osigurao Korisnik za obavljanje nabavnih transakcija.
(3) Ovi OU sadrže opća pravila i uvjete pod kojima Ponuditelj izvršava nabavu robe, usluga i radova temeljem prihvaćene ponude ponuditelja, posebnog ugovora i/ili narudžbenice. Ovi OU se smatraju sastavnim dijelom prihvaćenih ponuda Ponuditelja, sklopljenih ugovora i/ili narudžbenica i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu regulirana ponudama /ugovorom/narudžbenicom, bilo da se radi o isporuci robe (opreme), računalnih programa ili o izvršenju usluga. Na taj se predmet ponude, na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovih OU. U slučajevima gdje postoji proturječnost između odredbi Ponude, ugovora /narudžbenice i odredbi OU, primjenjuju se odredbe iz ponude/ugovora/narudžbenice.
(4) Ponuditelj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči da je u cijelosti ovlašten isporučivati robu (opremu) odnosno izvršavati radove i/ili usluga ponuđenu Korisniku. U slučajevima kada je proizvođač opreme i/ili računalnih programa treća strana (dalje u tekstu: Proizvođač), Ponuditelj će, na zahtjev Korisnika, specificirati dokument/ugovor temeljem kojeg je ovlašten isporučiti predmetnu robu (opremu) odnosno računalne programe treće strane (primjerice ugovor o distribuciji/partnerstvu/ovlaštenom servisu i sl. ili potvrdu proizvođača/ovlaštenog distributera). Ponuditelj jamči da posjeduje sva potrebna prava i dopuštenja za isporuku robe (opreme) i izvršenje radova i/ili usluga ponuđenih Korisniku, a na način određen samom ponudom i ovim Uvjetima.

2. Sklapanje ugovora i redoslijed važnosti

(1) Ukoliko Korisnik pisanim putem (uključujući elektroničkom poštom i fax porukom) obavijesti Ponuditelja o prihvatu Ponude, smatra se da je između korisnika i Ponuditelja sklopljen ugovor koji se sastoji od sljedećih sastavnih dijelova po redoslijedu važnosti kako je niže navedeno:
– Ponuda
– Specifikacija
–  OU
(2) Ugovor je sklopljen u trenutku kada Ponuditelj primi obavijest Korisnika o tome da Korisnik prihvaća Ponudu.

3. Isporuka robe (opreme), radova i/ili, izvršenje usluga, cijene

(1) Cijena navedena u Ponudi je ukupna cijena koja uključuje isporuku robe (opreme) na odredište naznačeno u Ponudi, odnosno izvršenje radova i/ili usluge na lokaciji navedenoj u ponudi. Cijena pokriva sve troškove prijevoza, osiguranja, pakiranja robe (opreme), odnosno izvršenja radova i/ili usluga na lokaciji navedenoj u Ponudi, osim ukoliko je drugačije određeno u samoj Ponudi ili Specifikaciji.
(2) Primjenjuje se paritet isporuke „DDP bez PDV-a” u skladu s Incoterms 2010 prema mjestu navedenom u Ponudi, osim ukoliko je drugačije određeno u samoj Ponudi.
(3) Odgovarajuće upute za rad, rukovanje, korištenje i održavanje kao i drugi popratni dokumenti biti će dostavljeni ili na engleskom jeziku ili na hrvatskom jeziku. Upute i popratni dokumenti su uključeni u cijenu.
(4) Cijene navedene u Ponudi mogu biti izražene u kunama i u stranoj valuti. Ponuditelj zadržava pravo promjene iznosa u slučaju promjene tečaja do dana isporuke/plaćanja.

4. Vrijeme isporuke, odnosno izvršenja

(1) Predviđeno vrijeme isporuke robe (opreme), odnosno izvršenja radova i/ili usluga određuje se u Ponudi i u pravilu se rokovi računaju prema radnim danima, osim ukoliko Ponudom nije određeno drugačije da se rokovi računaju kalendarski. Radnim danom smatra se svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana utvrđenog zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj. Ukoliko posljednji dan roka koji se računa prema radnim danima padne na dan koji se prema prethodno navedenom ne smatra radnim danom, rok za izvršenje ističe sljedeći radni dan.
(2) Moguće su parcijalne isporuke robe (opreme), radova i/ili usluga.
(3) Ponuditelj će odmah pisanim putem obavijestiti Korisnika ako se dogode ili postanu izgledne okolnosti koje mogu dovesti do propuštanja predviđenog vremena za isporuku robe (opreme), odnosno za izvršenje radova i/ili usluga.

5. Prijem

(1) Na prijelaz rizika i vlasništva primjenjivat će se zakonske odredbe, osim ako je izričito drugačije ugovoreno.
(2) Isporuka, odnosno izvršenje usluge, smatraju se izvršenima ukoliko je prihvat potvrđen od strane Korisnika u pisanom obliku, a potpisom otpremnice ili zapisnika o prijemu.
(3) Rizik od propasti ili oštećenja prelazi na Korisnika potpisom otpremnice ili zapisnika o prijemu. Isti učinak ima i činjenica korištenja predmeta isporuke ili predmeta usluge od strane Korisnika.
(4) Odmah po isporuci na ugovorenu lokaciju, Korisnik će pregledati predmet isporuke te ako uoči vidljive nedostatke ili oštećenja ili u slučaju isporuke pogrešnog predmeta isporuke, Korisnik i Ponuditelj će navedeno naznačiti potpisom odgovarajućeg zapisnika.
(5) U slučaju bilo kojeg skrivenog nedostatka koji se ne može detektirati redovnim pregledom kako je utvrđeno u prethodnom stavku, Korisnik će obavijestiti Ponuditelja u pisanom obliku u roku od 7 dana od otkrića skrivenih nedostataka. Ponuditelj neće biti odgovoran za skrivene nedostatke koji su otkriveni nakon 6 mjeseci od izvršene isporuke.
(6) U razumnom roku nakon potpisa zapisnika iz četvrtog stavka ovog članka OU, odnosno nakon primitka obavijesti iz petog stavka ovog članka OU , Ponuditelj će otkloniti sve utvrđene nedostatke.

6. Računi, uvjeti plaćanja

(1) Računi se ispostavljaju po ispunjenju uvjeta određenih u Ponudi.
(2) Primjenjuje se rok plaćanja od 30 dana računajući od izdavanja računa, osim ukoliko je Ponudom drugačije određeno.
(3) Ako je to primjenjivo, porez na dodanu vrijednost biti će obračunat u visini propisanoj zakonskim propisima.
(4) Danom izvršenja plaćanja smatra se dan s kojim su potrebna novčana sredstva evidentirana na bankovnom računu Ponuditelja.
(5) U slučaju da dospijeće novčane obveze pada na neradni dan (neradnim danom smatraju se : subota, nedjelja i blagdani utvrđeni zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj) račun je Korisnik u obvezi podmiriti sljedeći radni dan.
(6) U slučaju zakašnjelog plaćanja od strane Korisnika, Ponuditelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu. Zatezna kamata obračunava se na temelju broja stvarno proteklih dana od datuma dospijeća plaćanja do datuma ispunjenja obveze plaćanja.

7. Jamstvo

(1) U slučaju isporuke robe (opreme) ili prava korištenja računalnog programa (licence), Korisnik stječe pravo na jamstvo prema uvjetima određenima od strane proizvođača odnosno prava korištenja kako ih je odredio sam proizvođač koji je vlasnik intelektualnih prava na određenom računalnom programu.
(2) Ponuditelj za vrijeme trajanja jamstvenog roka neće biti odgovoran za nedostatke i kvarove nastale nestručnim rukovanjem ili neispravnim instaliranjem i održavanjem od strane Korisnika, očitim mehaničkim oštećenjima te za oštećenja nastala uslijed elementarnih nepogoda i uslijed događaja više sile.

8. Pravo korištenja računalnog programa

(1) Ukoliko je predmet isporuke pravo korištenja određenog računalnog programa Korisnik stječe prava korištenja tih računalnih programa u skladu s uvjetima određenima izravno od strane proizvođača te se Korisnik obvezuje poštivati uvjete korištenja određene od strane proizvođača.
(2) Ukoliko u Ponudi nije ništa navedeno po pitanju prava korištenja nekog računalnog programa primjenjivati će se neisključivo, neprenosivo te vremenski i prostorno ograničeno na područje Republike Hrvatske odnosno neograničeno pravo korištenja ovisno o praksi samog proizvođača računalnog programa.
Nadalje, pravo korištenja je namijenjeno isključivo za interne potrebe Korisnika i nije dopušteno dalje prodavati niti prenositi bilo kakva prava korištenja na računalnom programu koji je predmet Ponude.
Ukoliko je predmet isporuke pravo korištenja određenog računalnog programa (sofverska licenca) Korisnik stječe prava korištenja tih programa u skladu s uvjetima određenima od strane proizvođača, koje je Korisnik dužan prihvatiti. Radi izbjegavanja nejasnoća, računalni programi (softverske licence) koje Ponuditelj isporučuje Korisniku nikad se ne prodaju, već licenciraju sukladno licencnim uvjetima proizvođača koji prate softver, a od Korisnika traže da prihvate licencni ugovor prilikom kupnje, preuzimanja i/ili instalacije softvera.   Svaka reprodukcija ili ponovna distribucija softvera ili robe koja nije u skladu s relevantnim licencnim uvjetima, pravilima korištenja proizvođača te primjenjivim zakonom izričito je zabranjeno. 
U sklopu isporuke računalnih programa (računalnih licenci) Ponuditelj Korisniku ne pruža nikakva dodatna osiguranja s obzirom na točnost rezultata ili izlaznih vrijednosti takvih softverskih alata ili uslužnih programa, povrh onih izrijekom navedenih u jamstvima samih proizvođača računalnih programa Ponuditelj kao isporučitelj računalnih programa (softverskih licenci) nema nikakvog utjecaja na funkcioniranje računalnog programa, ažuriranja i dodatne funkcionalnosti koje kroz pravo korištenja pruža proizvođač, a koji se za korisnika definiraju isključivo u uvjetima propisanim od strane proizvođača.

9. Podugovaranje

(1) Ponuditelj ima pravo angažirati podugovaratelje, u svrhu izvršenja svojih obveza, ako se za istim ukaže potreba.
(2) U slučaju neispunjenja ugovornih obveza i/ili njihovog nekvalitetnog ispunjenja od strane podugovaratelja, Ponuditelj je obvezan na zahtjev Korisnika otkazati angažman podugovaratelja.
(3) Ponuditelj daje narudžbe podugovarateljima u svoje ime i za svoj račun. Ponuditelj je odgovoran Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršenje usluga podugovaratelja uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete, kao da se radi o izvršenju od strane samog Ponuditelja.

10. Povjerljivost

(1) Ponuditelj će tretirati kao povjerljive sve informacije o poslovanju Korisnika koje sazna tijekom poslovnog odnosa, a koje nisu općenito poznate. Takve informacije se neće zloupotrijebiti u vlastite svrhe ili svrhe trećih strana.
(2) Svi dokumenti Korisnika koji se stave na raspolaganje Ponuditelju ostaju u vlasništvu Korisnika.
(3) Ponuditelj neće biti odgovoran za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija koje:
– već jesu ili postanu poznate javnosti, osim putem povrede ovih OU
– ili se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.
(4) Ponuditelj ima pravo, u skladu s potrebama te bez prethodne suglasnosti Korisnika, učiniti povjerljive informacije dostupnim svim svojim povezanim društvima u smislu odredbi važećeg Zakona o trgovačkim društvima, s tim da je u tom slučaju Ponuditelj obvezan osigurati da povezana društva kojima su povjerljive informacije učinjene dostupnim s istima postupaju na način utvrđen ovim OU.
(5) Činjenicu prihvata Ponude, odnosno sklapanja ugovora, Ponuditelj je ovlašten koristiti kao referencu za marketinške potrebe kao i u svrhu dobivanja drugih poslova, ali bez povrede odredaba o povjerljivosti podataka te bez otkrivanja informacija o konkretnim potrebama Korisnika.

11. Osobni podaci

(1) Svi osobni i prometni podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj strani u svrhu izvršavanja svojih obveza, smatraju se tajnim podacima. Osobni prometni podaci se mogu koristiti radi izvršenja ugovornog odnosa te se ne mogu koristiti u druge svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge strane, osim ako nije drugačije propisano važećom regulativom Republike Hrvatske.
(2) Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Prometni podatak je bilo koji podatak obrađen u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova.
(3) Obveza čuvanja tajnosti osobnih i prometnih podataka ostaje na snazi trajno.
(4) Ukoliko će Ponuditelj u vezi s Ponudom pristupati i/ili obrađivati osobne podatke isto će činiti isključivo prema zahtjevu Korisnika i prema uputama Korisnika. Ponuditelj jamči ispunjavanje uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito da će osigurati mjere zaštite podataka sukladno važećim propisima i OU te se obvezuje držati u tajnosti bilo koji podatak koji se odnosi na korisnike usluga Korisnika ili na radnike Korisnika uključivo njihove osobne i prometne podatke (dalje u tekstu: „podaci o korisnicima/radnicima“).
(5) Ponuditelj je ovlašten podatke o korisnicima/radnicima Korisnika obrađivati isključivo na način i u mjeri u kojoj je to nužno radi realizacije njegovih obveza ili prava temeljem Ponude te ne smije ove podatke davati na korištenje ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima trećim neovlaštenim osobama. Obrada podatka o korisniku/radniku Korisnika uključuje svaku radnju ili skup radnji izvršenih na ovim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je uvid u podatke, prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način činjenje istih dostupnima trećima, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
(6) U svrhu ispunjavanja obveze zaštite podataka o korisnicima/radnicima Korisnika, Ponuditelj je dužan poduzimati sve potrebne tehničke, organizacijske, sigurnosne te kadrovske mjere. Ponuditelj će osigurati upoznavanje svojih radnika, suradnika i pomoćnika s odredbama kojima se uređuje postupanje s podacima o korisnicima/radnicima Korisnika i obvezati ih na tajnost tih podataka putem ugovora o radu, izjava o povjerljivosti, internih propisa ili na drugi pravno obvezujući način.
(7) Nakon prestanka ugovornog odnosa, Ponuditelj je obvezan uništiti (nepovratno obrisati) sve podatke o korisnicima/radnicima Korisnika, bez obzira na medij na kojem su oni pohranjeni.

12. Viša sila

(1) Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze, ako je neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza i čija pojava nije posljedica nepažnje ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.
(2) Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen samo na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, embargo.
(3) U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju svojih obveza ometena događajem više sile, dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 48 sati, s naznakom uzroka i mogućem trajanju događaja više sile. Isti postupak biti će primijenjen radi obavijesti o prestanku događaja više sile.
(4) U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena ugovorna strana će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze. U slučaju da viša sila spriječi izvršenje jednog dijela ugovornih obveza, i da taj dio nije kritičan za ostvarenje ugovornog odnosa u cjelini, pogođena ugovorna strana će nastaviti izvršavati svoje obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.
(5) Ukoliko bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, ugovoreni rokovi će se nastojati prilagoditi obostranim dogovorom, ali u slučaju da događaji više sile traju duže od 30 dana, ugovorne strane zadržavaju pravo raskida ugovornog odnosa s trenutnim učinkom, nakon što pisanim putem obavijeste drugu ugovornu stranu o tome.

13. Raskid ugovornog odnosa, naknada štete

(1) Svaka strana ima pravo raskinuti ugovorni odnos pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, ako druga ugovorna strana nastavi kršiti tj. ne ispunjavati svoje obveze i/ili ne otkloni posljedice nastale povrede u roku od 30 dana nakon primitka pisane obavijesti o nastaloj povredi. Obavijest o povredi, kao i odluka o raskidu ugovornog odnosa moraju biti dostavljene drugoj strani u pisanom obliku, na adresu registriranog sjedišta, poštom preporučeno s povratnicom.
Rokovi se računaju od predaje obavijesti, odnosno odluke poštanskom uredu, uz uvjet da je pismeno predano kao preporučena pošiljka s povratnicom.
(2) Ukoliko bi zbog neispunjavanja ili neurednog ispunjavanja obveza jedne strane nastala šteta za drugu stranu, strana koja je pretrpjela štetu ima pravo na naknadu obične štete. Isključuje se odgovornost za neizravne i posljedične štete, izmaklu korist, neimovinsku štetu, prekinute poslove, gubitak informacija i podataka i slično.
(3) Strane su uvijek odgovorne za štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom.
(4) U slučaju raskida ugovora/narudžbenice od strane Korisnika za koji raskid ugovora Ponuditelj nije odgovoran, Ponuditelj će biti ovlašten ovlašten naplatiti i ispostaviti račun Korisniku za sve uredno izvršene isporuke robe (opreme) odnosno izvršene radove i/ili usluge do trenutka raskida ugovora.
(5) U slučaju jednostranog otkaza ugovora/narudžbenice sklopljenog po prihvaćenoj Ponudi Ponuditelja a od strane Korisnika, Ponuditelj će biti ovlašten naplatiti sve uredno izvršne usluge /radove do trenutka stupanja otkaza ugovora na snagu.

14. Prijenos (ustupanje tražbine (cesija) i prijenos ugovora / narudžbenice

(1) Korisnik nema pravo prenijeti svoja prava i obaveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa pojedinačno ili u cijelosti na bilo koju drugu osobu.

15. Prijeboj

(1) Prijeboj je moguć isključivo temeljem prethodnog pisanog sporazuma ugovornih strana.

16. Antikorupcijski propisi

(1) Korisnik jamči i potvrđuje Ponuditelju da će poštovati sve primjenjive zakone, politike i procedure koje se odnose na transakcije iz njihovog ugovornog odnosa,
uključujući, bez ograničenja, sve antikorupcijske zakonske odredbe kao i interne propise Ponuditelja sa kojim Ponuditelj upozna Korisnika ili koji su interni propisi.

Ponuditelja dostupni na službenim stranicama Ponuditelja www.combis.hr, a posebice:

a/ da neće izravno ili neizravno davati/nuditi novac ili druge pogodnosti:
i. državnim dužnosnicima i službenicima (uključujući sve osobe koje obnašaju izvršne, pravne, sudske ili administrativne dužnosti, bilo da su izabrani ili imenovani, kao i sve javne organizacije odnosno osobe koje obnašaju službenu dužnost za ili u ime vladinih tijela, javnih poduzeća ili poduzeća u vlasništvu države),
ii. radnicima i rukovodećim osobama Korisnika ili bilo kojoj drugoj osobi, pravnoj ili fizičkoj, koja radi za ili u ime Korisnika,
iii. političkim strankama ili stranačkim dužnosnicima te kandidatima za političke funkcije i položaje,
iv. svakoj drugoj osobi ako zna da će cijeli iznos ili dio takvog novca ili vrijedne stvari biti ponuđen, dat ili obećan nekoj od gore navedenih osoba ili organizacija, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;
b/  da nije u ime Ponuditelja platio, niti će uplatiti bilo kakve političke kontribucije trećim osobama;
c/ da, prema najboljim saznanjima Korisnika, nitko od predstavnika ili zaposlenika Korisnika ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti Ponuditelja, te da nikome od predstavnika ili zaposlenika Ponuditelja, uključujući i članove njihovih užih obitelji, neće u vezi s ugovorom zaključenim s Ponuditeljem biti isplaćena nagrada ili provizija;
d/  da će, na traženje Ponuditelja, od svojih dobavljača, konzultanata, podizvođača, agenata ili zastupnika, pribaviti izjavu koja sadrži suštinski slične odnosno odgovarajuće odredbe kao što su ove u ovom članku;
e/ da će u roku od 15 dana od najave Ponuditelja omogućiti reviziju poslovanja u svezi sa poslovnim odnosom temeljenim na ugovoru s Ponuditeljem, a koja revizija ima za cilj provjeru usklađenosti s odredbama ovog članka;
f/ da Korisnik, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili izvršitelji poslova povezanih s ugovorom zaključenim s Ponuditeljem nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili osuđeni, niti su priznali krivnju za kaznena djela povezana s korupcijom i gospodarskim kriminalom;
g/ da će svaku sumnju u kršenje odredbi ovoga članka bez odgode prijaviti Ponuditelju na e-mail adresu compliance@combis.hr

(2) U slučaju kršenja odredbi ovog članka, Ponuditelj može raskinuti svaki ugovor zaključen s Korisnikom s trenutnim učinkom, a Korisnik će biti obvezan obeštetiti Ponuditelja za štetu nastalu uslijed takve povrede
(3) Ponuditelj je donio nekolicinu antikorupcijskih propisa koji se odnose na obavezna pravila ponašanja u poslovnim kontaktima, a isti se, osim na sve djelatnike Ponuditelja i povezanih društava, odnose i na sve ugovorne partnere Ponuditelja koji su s istima upoznati i prihvatili su ih pri ugovaranju poslovnog odnosa. Poglavito, riječ je o primjenjivim odredbama:
1. Kodeksa ponašanja
2. Politike sprječavanja korupcije i drugih sukoba interesa
3. Politike prihvaćanja i davanja pogodnosti.
1. Kodeks ponašanja
Kodeks ponašanja zasnovan je na pet općih načela:
– „Pokreće nas oduševljenje korisnika“
– „Poštovanje i integritet osnova su našeg ponašanja“
– „Tim smo uvijek – i kada smo zajedno i kada smo odvojeni“
– „Najbolje mjesto za visoka postignuća i osobni razvoj“
– „ja sam T – na mene računajte“
U smislu odnosa s poslovnim partnerima, posebice je važno načelo „poštovanje i integritet osnova su našeg ponašanja“, pa su svi zaposlenici Ponuditelja u obvezi:
– suzdržati se od svakog oblika koruptivnog ponašanja;
– poštovati sve primjenjive propise, a posebice se pridržavati propisa o javnoj nabavi u svim poslovima s državnim institucijama, tijelima i pravnim osobama u vlasništvu država;
– poštovati propise o slobodi trgovine;
– prema konkurentima u tržišnoj utakmici odnositi se na korektan način te suzdržati se od bilo kakvih sporazuma koji bi mogli negativno utjecati na tržišne slobode;
– njegovati povjerljive i poštene poslovne odnose s dobavljačima i drugim poslovnim partnerima;
– ponašati se sukladno svim naputcima koji se odnose na društveno odgovorno poslovanje;
– odgovorno se odnositi spram dioničara odnosno članova /vlasnika i sredstava Društva;
– povjerljivo i odgovorno postupati sa svim poslovnim informacijama, a posebice s osobnim podacima korisnika, zaposlenika i drugih.
2. Politika sprječavanja korupcije i drugih sukoba interesa Svi djelatnici Ponuditelja i ostale osobe na koje se Politika sprječavanja korupcije i drugih sukoba interesa odnosi, dužni su izbjegavati sve situacije u kojima bi njihov osobni interes mogao doći u sukob s interesima Ponuditelja. U tom smislu, primjerice, nije dozvoljeno da djelatnici Ponuditelja bez odobrenja Uprave budu zaposleni kod konkurencije, drže udjele u partnerskim i konkurentskim društvima, sklapaju poslove s Ponuditeljem u ime i za račun drugih društava ili da sklapaju poslove u ime Ponuditelja s društvima u kojima oni ili članovi njihove uže obitelji sudjeluju u vlasništvu. Donacije i sponzorstva ne smiju se koristiti za poticanje sklapanju poslova. Mora postojati reciprocitet između vrijednosti ostvarenih promotivnih usluga i sponzorstva, a donacije moraju biti u skladu sa svim primjenjivim propisima te se ne daju političkim strankama i pojedincima, niti se isplaćuju na privatne račune. Sklapanje poslova uz uvjet (vezane ili nevezane) donacije ili sponzorstva nije dozvoljeno. Sve pravne ili fizičke osobe koje se angažiraju od strane Ponuditelja radi konzultantskih usluga ili zastupanja u nekim poslovima i transakcijama, moraju se pridržavati svih primjenjivih pravila Ponuditelja, a sam postupak selekcije uključuje provođenje prethodne provjere potencijalnog partnera i nadzor nad izvođenjem ugovora. Zaposlenicima Ponuditelja nije dopušteno sklapanje sporazuma kojima se narušava tržišno natjecanje, ili dovodi do zlouporabe dominantnog položaja na tržištu. U cilju očuvanja povjerenja ulagača u funkcioniranje tržišta kapitala, svaka osoba koja ima pristup povlaštenim informacijama stoga podliježe posebnim ograničenjima koja joj zabranjuju trgovanje ili davanje preporuka ili prijedloga vezano za trgovanje. Detalji o pravilima ponašanja vezano za korupciju nalaze se u Politici suzbijanja korupcije i drugih sukoba interesa Ponuditelja.

3. Politika prihvaćanja i davanja pogodnosti
Osnovna načela:

Prihvaćanje pogodnosti Davanje pogodnosti
– Zaposlenici nikada ne smiju od poslovnog partnera izričito tražiti bilo kakve pogodnosti odnosno dati poslovnom partneru do znanja da očekuju pogodnosti, u vezi s njihovim službenim dužnostima; – Poslovnim partnerima se ne smiju nuditi, obećavati ili davati bilo kakve pogodnosti u vezi s njihovom radnom ulogom ako su prethodno izričito tražili pogodnosti ili dali na znanje da očekuju davanje pogodnosti,
– Pogodnosti (pozivi, darovi itd..) se ne smiju prihvaćati ako ih je poslovni partner poslao na privatnu adresu zaposlenika. Ovakve pogodnosti moraju se bez odlaganja vratiti (vidi obveze u pogledu dokumentacije i izvješćivanja u članku); – Pogodnosti (pozivi, darovi itd.) moraju se slati isključivo na poslovnu adresu primatelja,
– Pogodnosti se ne smiju prihvaćati ako zaposlenik zna ili pretpostavlja da poslovni partner nuđenjem ili obećavanjem pogodnosti očekuje od zaposlenika povlašteni tretman prilikom donošenja poslovne odluke ili službenog postupanja ili se nada da će dobiti takav tretman; – Poslovnim partnerima se ne smiju nuditi, obećavati ili davati pogodnosti sa ciljem, očekivanjem ili u nadi da će ove pogodnosti utjecati na njihovu poslovnu odluku ili poslovno postupanje u korist Combisa,
– Pogodnosti se ne smiju prihvaćati ako bi priroda, vrijednost i trenutak nuđenja ili obećanja pogodnosti, iz perspektive nepristrane treće strane, mogli dovesti do sumnje u nedopustivo utjecanje na poslovnu odluku ili službeno postupanje. – Poslovnim partnerima se ne smiju obećavati, nuditi, ili davati pogodnosti kojima se krše ili zaobilaze interni propisi/politike poslovnog partnera koje su obznanjene. U slučaju dvojbe, predmetna osoba se prije davanja poziva treba na odgovarajući način posavjetovati s odgovorom osobom kod poslovnog partnera. Navedeno se posebice odnosi na davanje pogodnosti zaposlenicima iz javnog sektora.
  – Pogodnosti se ne smiju nuditi, obećavati ili davati poslovnim korisnicima ukoliko bi nepristrana treća strana mogla protumačiti prirodu, vrijednost ili vremenski trenutak nuđenja, obećavanja ili davanja pogodnosti kao vršenje utjecaja na donošenje poslovne odluke ili službeno postupanje.

Načelno, prag vrijednosti za sve darove i ugošćivanja jest „društvena prihvatljivost“, tj. ona vrijednost koja neće pobuditi sumnju u nezakonit ili neprimjeren utjecaj kod donošenja poslovnih odluka, ali politika definira i vrijednosne granice za svaku pojedinu vrstu pogodnosti, pa su primjerice potpuno zabranjeni bilo kakvi darovi u monetarnom obliku, a referentni vrijednosni limit je 500 kuna.

17. Završne odredbe

(1) Ako bilo koja od odredbi OU postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno primjenjivom pravu, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi OU.
(2) Svi sporovi koji nastanu između ugovornih strana rješavat će se na nadležnom sudu u Zagrebu, Republika Hrvatska.
(3) Na prava i obaveze ugovornih strana koja nisu regulirana ovim OU, primjenjivati će se zakonski propisi Republike Hrvatske dok se isključuje primjena trgovačkih običaja, Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG) te propisa o rješavanju sukoba zakona.

18. Prihvaćanje OU

(1) Prihvaćanjem Ponude Ponuditelja u skladu sa uvjetima ovih OU, Korisnik automatski prihvaća i ove OU te da je upoznat sa sadržajem istih, te da su mu uvjeti OU jasni i razumljivi i da ih u cijelosti prihvaća.
(2) Ponuditelj je ovlašten izmijeniti i/ili dopuniti ove OU u svakom trenutku. U slučaju izmjene OU Korisnik će o istom biti obavješten te će mu novi OU biti dostavljeni na adresu registriranog sjedišta i/ili službenu web adresu najkasnije u roku 30(trideset) dana prije stupanja na snagu izmijenjene verzije OU.
(3) Korisnik ne može biti ne suglasan sa izmjenom onih odredbi OU koje ne mijenjaju pravnu prirodu njegovog ugovornog odnosa sa Ponuditeljem odnosno ne dovode u pitanje ravnopravnost ugovornih strana i jednakovrijednost ugovorenih činidbi prema sklopljenom ugovoru/narudžbenici.
(4) U roku 5 (pet) dana od dana dostave izmjene novih OU Korisnik će se obratiti Ponuditelju sa navođenjem razloga nesuglasnosti sa izmijenjenim odredbama OU. U navedenom slučaju Korisnik i Ponuditelj će pristupiti pregovorima oko definiranja prihvatljivih uvjeta daljnje ugovorne suradnje, pri čemu svaka strana zadržava pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice, ukoliko obostrano prihvatljiv dogovor ne bude postignut. Sve usluge i radovi izvršeni do dana raskida ugovora/narudžbenice uslijed prethodno navedenih razloga, Ponuditelj će imati pravo naplatiti. U slučaju da se Korisnik ne očituje prema Ponuditelju unutar uvodno navedenog roka od 5 (pet) dana smatrati će se da je Korisnik prihvatio nove izmijenjene OU.